Assallamu allaikum wr wb

Alhamdulillahhiladi najalal purkona ala abdihi liyakuna lil alamina nadiron. Ashadualla illa ha ilalloh wa asha duanna Muhammaddan abduhu wa rosuluhul mab’usu rohmahan lil alamin sumassolatu wassalamu alaihi wa sohbihi ajma’in ama ba’du

Sadaya puji kagungan Allah anu tos nurunkeun Al-Qur’an, pamisah antara hak jeung bathil sangkan janten peringatan ka sakabeh manusa. Sim abdi nyaksi teu aya deui pangeran anging Allah anu maha gagah tur Maha Esa, solawat sinareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad saw, kapara kulawargana ka para sahabatna oge kanu taat nuturkeun sunahna dugi ka poe kiamat amin ya robal alamin.

Agama Islam marentahkeun ka umatna sangkan nyieun laku hade sarta nyarek ngalakukeun kajahatan jeung karuksakan. Aya dua hal anu kudu diusahakeun nyaeta neangan bekel keur sampeureun jaga diakherat jeung neangan bekel keur hirup didunya, sakumaha dawuhan Alloh dina Al-Qur’an :

“Wabtagi fiimaa atakallohudarol ahirota wala tansa nasiibaka minaddunnya wa ahsin kamaa ahsanallohu ilaika wala tabgil fasadafil ardi inalloha layuhibbul mufsidiiin”

Hartosna :

Jeung teangan ku anjeun naon-naon anu didatangkeun ku Alloh keur kabagjaan aranjeun jaga diakherat, tapi omat ulah mopohokeun nasib anjeun didunya kudu nyieun laku hade anjeun. Sakumaha Alloh geus nyieun laku hade ka aranjeun jeung ulah nyieun karuksakan aranjeun di ieu bumi. Saenyana Alloh teu miresep ka manusa anu nyieun karuksakan jelas eta dawuhan Alloh ngenaan cara nyiar pi akherateun nya kitu deui nyiar pidunyaeun.

Nyiar piakherateun hartina ibadah anu langsung ka Gusti Alloh kudu dilakukeun kalawan sahade-hadena tegesna bari ihsan lain asal jadi kudu diusahakeun sangkan teu ngaruksak.

Nurutkeun Hadist riwayat IMAM AD DAILAMI teu kurang aya genep perkara anu mantak ngaruksak kana amal urang. Pidawuh Rosul :

“Sitatu as ya’a tuhbitul a’malal istigolu bi uyubil kholki wa koswatul qolbi wa hubbu dunya wa kilatul haya’i watulul amali wadolimun la yantahi”

aya 6 perkara anu ngaruksak kana amal nyaeta :

 1. Riweuh balas ngomongkeun kasalahan batur
 2. Teuas Hate
 3. Cinta dunya
 4. Saeutik ka era
 5. Panjang lamunan
 6. Teu eureun-eureun nyieun laku dzolim

Ayeuna urang bahas hiji-hiji anu 6 perkara eta :

 1. Riweuh balas ngomongkeun batur.

Merhatikeun kasalahan batur, komo bari teu inget kana kasalahan sorangan mangrupakeun salah sahiji panyabab ayana kaributan di masyarakat, jeung dulur, jeung babaturan. Biasana urang pinter neangan kasalahan batur tapi kasalahan jeung kakurangan anu aya diurang dianteup teu kanyahoan.

 1. Teuas Hate

Anu dimaksud teuas hate dina eta hadist nyaeta hate anu mibogaan sababaraha panyakit seperti ujub, takabur jeung haud, biasana sifat ieu oge bisa ngaruksak kana pergaulan hirup. Jalma ria gawena hayang dipuji hungkul tanpa pamuji manehna tara. Jalma takabur salilana kabatur nganggap remeh ngarendahkeun. Jalma ujub biasana ngarasa hebat ku elmuna kaayaan anu aya dimanehna. Hasud teu resep ningali batur dina kaayaan senang.

 1. Resep Dunya atawa Cinta Dunya

Islam teu nyarek dudunya tapi anu nyarekreh ulah cinta teuing ka dunya nepi ka poho ka urusan akherat anu kudu disadaran urang teh hirup didunya teh ngumbara hiji poe bakal balik ti pangumbaraan alias maot.

 1. Saeutik Ka era

Eta teh sabagian tina Iman, hartina jalma anu sa eutik ka era satengah ti imana geus leungit. Era bisa jadi benteng pikeun manusa tina kalukan anu ngalanggar hukum utamana kana hukum Alloh. Lamun leungit kaerana berarti geus runtuh , atuh akibatna sagala pagawean anu dilarang kumanehna direumpak.

 1. Panjang Teuing Lamunan

Tarik teuing lamunan, kahayang narawang ka awang-awang ieu oge bisa ngadatangkeun musibah atawa karusakan. Komo seug eta kahayang teu cocok jeung kaayaan, iman ipis digawe embung sedengkeun ari kahayang sagede gunung tungtungna maling harta banda batur nekad sagala aturan dirumpak. Boga kahayang memang kudu tapi kudu ngukur kakujur bari daek digawe ulah ngan ukur dilamun. Lamun geus teu kabendung baris bedah tunggul imanna.

 1. Teu Eureun-eureun Milampah Kadzoliman

Dzolim teh hartina kaniaya, teu nohonan hak anu sejen atawa teu ngalakukeun ka adilan, malah gawena ngarugikeun batur. Nurutkeun salah sahiji ulama dzolim teh hartina perkosaan kana hak jeung kawajiban tegesna jalma anu teu ngalaksanakeun kawajiban atawa teu narima kana hakna eta teh ka asup kadzoliman.

Aya 3 rupa Kadzoliman nyaeta :

 1. Dzolim ka gusti Alloh, nyaeta teu taat kana parentahna,migawe naon anu dilarangna/maksiat
 2. Dzolim ka Manusa, nyaeta milampah kalakuan anu baris ngarugikeun anu sejen
 3. Dzolim kadiri sorangan, nyaeta teu daek miara hakna sorangan

Para wargi murid abdi sadaya, pamungkas mangga urang sami2 nitenan/ngoreksi diri urang sadayana aya atanapi teu aya sifat anu ngaruksak amal urang dina penjelasan anu ku sim abdi diterangkeun, upami aya mangga urang sami-sami tobat ka Alloh dirobah satiasa-tiasa/sakedik-sakedik sangkan amal urang murni teu aya hama anu ngaruksak kalawan ibadah urang di tampi ku Alloh swt. Mugi penjelasa ieu aya manfaat sareng barokahna amiiin. Akhirna abdi salaku guru neda dihapunten ka Alloh sadaya kalepatan oge kasadayana mugi urang sadayana kenging ijin sareng ridho ti Alloh. Ditutup ku Wabilahi tofik wal hidayah wassallamu allaikum wr wb.

Penceramah Guru Besar JAGABAYA AL-HIKMAH As-SIDIK

Al Ustadz ANWAR. S

Penulis Ketua Paguyuban JAGABAYA AL-HIKMAH As-SIDIK

WAWAN TURSIWAN

Iklan